Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:50

Utkom från trycket den 26 februari 2008
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 7 februari 2008.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon (EGT L 226, 18.8.1997, s. 1, Celex 31997L0024), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/120/EG (EUT L 330, 28.11.2006, s. 16, Celex 32006L0120), kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20, Celex 32002L0080), kommissionens direktiv 2003/26/EG av den 3 april 2003 om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG i fråga om hastighetsbegränsande anordningar och avgasutsläpp från nyttofordon (EUT L 90, 8.4.2003, s. 37, Celex 32003L0026), kommissionens direktiv 2003/27/EG av den 3 april 2003 om anpassning av den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/96/EG när det gäller provning av avgasutsläpp från motorfordon (EUT L 90, 8.4.2003, s. 41, Celex 32003L0027).

dels att 4 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att bilagorna 1–3 till förordningen ska ha följande lydelse.

2) Motorfordon som för första gången tas i bruk ska uppfylla kraven på avgasrening i bilaga 1. För motorfordon som tagits i bruk i ett annat land och för vissa äldre bilar finns avgasreningskrav i bilaga 2.

2)

Senaste lydelse 2007:39.

Vägverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja.

3) Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk.

3)

Senaste lydelse 2007:39.

Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorfordonen ska uppfylla de krav som följer av denna förordning.

Bilaga 14)

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

1.1.1 Lätta bilar

Tidpunkter

Vid nya typgodkännanden från och med den 1 juli 2003 tillämpas bestämmelserna i direktiv 2002/80/EG. Bestämmelserna om ibruktagande i direktiv 2002/80/EG tillämpas från och med den 1 januari 2006 för personbilar och lätta lastfordon med en referensvikt om högst 1 305 kilogram samt från och med den 1 januari 2007 för personbilar med en totalvikt över 2 500 kilogram och för lastfordon med en referensvikt över 1 305 kilogram. Vid äldre typgodkännanden och ibruktaganden tillämpas bestämmelserna i direktiv 98/ 69/EG med de tidpunkter som anges i nedanstående tabell.

Fordonskategori

 

Referensvikt RV(kg)

 

Steg

 

Direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv

 

Godkännandeförbuda)

 

Ibruktagandeförbudb)

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 25)

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket andra meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser

Motorfordon ska anses uppfylla kraven i 3 och 4 §§ denna förordning om de tidigare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och uppfyller de för fordonsmodellen relevanta avgaskraven enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

Hållbarhetskontroll ska för bilar med godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser ske med utgångspunkt i gränsvärden och provmetoder som tillämpas för det godkännandet.

För äldre bilar som inte omfattas av kraven eller kraven i bilaga 1 gäller följande:

Bilaga 36)

Avgasreningskrav för motorfordon i bruk

1 Bensinmotordrivna bilar

1.1 Tomgång

Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång ska högst uppgå till de värden som anges nedan. Om det i fråga om bilar av 1984 och tidigare års modell förekommer driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta värde vid vilket sådana störningar inte förekommer. Vid kontroll av halten kolmonoxid och kolväten hos fordon utrustade med omborddiagnossystem (OBD-system) i enlighet med direktiv 70/220/EEG, får kontroll av utsläppssystemets funktion göras genom att på lämpligt sätt läsa av OBD-systemet. Samtidigt ska OBD-systemets funktion kontrolleras.

Fordonskategori/årsmodell

Kolmonoxid (volymprocent)

Kolväten – uppmätta som hexan (miljondelar per volymenhet)

Personbilar

 

0,3

 

100

 

Lätta lastfordon

 

0,3

 

200

 

Bilar enligt bilaga 2

 
 
 

– äldre personbil

 

0,5

 

100

 

– äldre lätt lastfordon

 

1,0

 

200

 

– äldre lätt bil, 1985 och senare års modell

 

3,5

 

 

– äldre lätt bil, 1984 och tidigare års modell

 

4,5

 

 

1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal

Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, ska inte överstiga nedan angivna värden i enlighet med direktiv 96/96/EG och direktiv 2000/30/EG

Fordonskategori

Kolmonoxid (volymprocent)

Lambdavärde

Personbilar/lätta lastfordon

 

0,2

 

1,00 +/- 0,03a)

 

Bilar enligt bilaga 2 – äldre personbil/äldre lätt lastfordon

 

0,3

 

1,00 +/- 0,03a)

 

a) Eller värde angivet av tillverkaren.

2 Dieselmotordrivna bilar

2.1.1 Provmetod

Provet ska stämma överens med det provförfarande för fri acceleration som fastställts i direktiv 96/96/EG.

3 Bensinmotordrivna motorcyklar

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:50

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)