Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:52

Utkom från trycket den 26 februari 2008
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 14 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 31 och 34 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska ha följande lydelse.

1) I denna förordning avses med

1)

Senaste lydelse 2006:1503.

 • mikroorganism: varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller icke-cellulär, som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, inbegripet virus, viroider samt cellkulturer av djur och växter,

 • genetiskt modifierad mikroorganism: en mikroorganism vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination,

 • skyddsåtgärd: en inneslutningsåtgärd eller ett försiktighetsmått i övrigt som vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada för människors hälsa eller miljön,

 • tillsynsmyndighet: en myndighet som i bilagan, punkterna F och G, till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken anges som ansvarig för något av tillsynsområdena för innesluten användning,

 • F-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön,

 • L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön,

 • R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikoorganismer med måttlig eller hög risk för skador på människors hälsa eller miljön,

 • ny användning: en innesluten användning av genetiskt modifierade organismer i en redan anmäld verksamhet och som jämfört med den anmälda verksamheten på ett inte obetydligt sätt skiljer sig i fråga om vilka genetiskt modifierade organismer som används eller i fråga om metoderna för framställningen eller användningen av organismerna,

 • olycka: varje händelse som innebär ett betydande och oavsiktligt utsläpp av genetiskt modifierade organismer vid innesluten användning och som kan innebära omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa eller för miljön.

Tillsynsmyndigheten ska se till att beredskapsplaner upprättas för verksamheter med innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer som, om inneslutningsåtgärderna inte fungerar, kan medföra omedelbar eller fördröjd allvarlig fara för människor utanför de anläggningar där verksamheterna bedrivs eller för miljön.

En beredskapsplan ska innebära att den som bedriver verksamheten ger information om planerade skyddsåtgärder. Informationen ska lämnas till berörda myndigheter och andra som kan påverkas av en olycka. Den ska lämnas på lämpligt sätt och utan att mottagarna behöver begära att den lämnas. Informationen ska hållas uppdaterad och vara tillgänglig för allmänheten.

  2) Om det i en verksamhet med användning av genetiskt modifierade organismer inträffar en olycka ska tillsynsmyndigheten

  2)

  Senaste lydelse 2003:799.

 1. se till att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas,

 2. omedelbart varna de medlemsstater i Europeiska unionen som kan påverkas av olyckan,

 3. om möjligt samla in de uppgifter som är nödvändiga för en fullständig analys av olyckan, samt

 4. utfärda de rekommendationer som behövs för att förebygga liknande olyckor i framtiden och begränsa sådana olyckors effekter.

Om det finns en omedelbar allvarlig fara för miljön eller för människor utanför de anläggningar där verksamheterna bedrivs, ska tillsynsmyndigheten genast underrätta den kommunala organisationen för räddningstjänst och Statens räddningsverk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:52

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)