Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:531

Utkom från trycket den 23 juni 2008
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 20 kap. 2 § miljöbalken2) ordet "fastighetsbildningsmyndighet" ska bytas ut mot "lantmäterimyndighet".

1)

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2)

Senaste lydelse av 20 kap. 2 § 2008:240.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:531

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)