Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:639

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

1)

Jfr kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20, Celex 32002L0080) och kommissionens direktiv 2006/120/EG av den 27 november 2006 om rättelse och ändring av direktiv 2005/30/EG om ändring, för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG avseende typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (EUT L 330, 28.11.2006, s. 16, Celex 32006L0120).

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 1 a och 9 a–9 c §§, av följande lydelse samt närmast före 9 a och 9 c §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att 1 § och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

2) Denna förordning är meddelad

2)

Senaste lydelse 2003:872.

 1. med stöd av 20 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 3, 4, 6, 9–9 c, 12 och 15 §§,

 2. med stöd av 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 13 § första stycket,

 3. med stöd av 22 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 14 §,

 4. med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) i fråga om 5 §, och

 5. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Förordningen gäller inte

 1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål,

 2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,

 3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning.

Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Dessa fordon ska dock uppfylla villkor om utsläppande av avgaser som gäller i fordonets hemland.

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för bilar

Från och med den 1 juli 2003 får typgodkännande inte meddelas för en ny ersättningskatalysator, om den inte är av en typ för vilken typgodkännande meddelats enligt direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 2002/80/EG. Även efter den 30 juni 2003 får dock saluföring och montering på fordon i bruk ske av sådana nya ersättningskatalysatorer för vilka typgodkännande som separat teknisk enhet har meddelats före den 31 oktober 2002.

En tillverkare av en ny ersättningskatalysator som satts i omlopp inom Europeiska unionen före den 1 november 2002 och som inte uppfyller kraven i direktiv 98/77/EG ska se till att ersättningskatalysatorn åtföljs av

 1. information om katalysatortillverkarens namn eller varumärke,

 2. information om de fordon som ersättningskatalysatorn är godkänd för med uppgift om fordonens tillverkningsår,

 3. en märkning som visar att ersättningskatalysatorn kan monteras på fordon som är utrustade med system för omborddiagnos, om det är fråga om en sådan ersättningskatalysator, och

 4. monteringsanvisningar, om det behövs.

Information, märkning och anvisningar som avses i första stycket kan lämnas antingen på ett lösblad som medföljer ersättningskatalysatorn, på ersättningskatalysatorns förpackning, i en produktkatalog som tillverkaren distribuerar till försäljningsställena eller på annat ändamålsenligt sätt.

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för motorcyklar

Typgodkännande får inte meddelas för en ny ersättningskatalysator om den inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG. Från och med den 1 januari 2009 får inte ersättningskatalysatorer som inte typgodkänts i enlighet med direktiv 97/24/EG saluföras eller monteras i fordon som typgodkänts enligt det direktivet.

Bilaga 13)

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

A Bilar

3 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första registreringsbesiktningen.

Fordonskategori

Ålder och körsträcka

Fordon med typgodkännande enligt direktiv 70/220/EEG

 

5 år/100 000 kma)

 

Motor med typgodkännande enligt direktiv 2005/55/EG som skall monteras i fordonskategori

 
 

N1 och M2

 

5 år/100 000 km

 

N2, N3 med en totalvikt som inte överstiger 16 ton, M3 klassb) I, II och A och M3 klassb) B med en totalvikt som inte överstiger 7,5 ton

 

6 år/200 000 km

 

N3 med en totalvikt överstigande 16 ton, M3 klassb) III och M3 klassb) B med en totalvikt överstigande 7,5 ton

 

7 år/500 000 km

 

a) För personbilar och lätta lastfordon som omfattas av ett typgodkännande enligt direktiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG, som meddelats före den 1 januari 2005, gäller hållbarhetskravet 5 år/80 000 km.

b) Klass enligt direktiv 70/156/EEG bilaga 2.

B Mopeder och motorcyklar

1.3 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven i direktiv 97/ 24/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:639

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)