Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:690

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd1)

1)

Senaste lydelse av

22 a § 2005:15

24 b § 2003:1052.

dels att 22 a, 23 och 24 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att 24 a § ska betecknas 26 a §,

dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda "Anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken" och rubriken närmast före 47 § ska lyda "Bemyndiganden för Naturvårdsverket",

dels att 11 a, 13, den nya 26 a och 31 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 6 b, 20 c, 47 a och 49 b §§, samt närmast före 20 c § en ny rubrik av följande lydelse.

En länsstyrelse får lämna över ett tillståndsärende till en annan länsstyrelse, om

 1. det vid den andra länsstyrelsen förekommer eller har förekommit ett tillståndsärende som har ett nära samband med det förstnämnda ärendet,

 2. överlämnandet sker för gemensam handläggning eller för att det är lämpligt att den länsstyrelse som har prövat ett tidigare ärende också prövar det nya ärendet, och

 3. överlämnandet kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part.

2) För verksamheter och åtgärder med utsläpp till luft eller vatten som omfattas av tillståndsplikt enligt avdelning 1 eller 4 i bilagan, ska man vid bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt beakta om det i utsläppen förekommer ämnen som anges i avdelning 5 i bilagan.

2)

Senaste lydelse 2003:1052.

Det krävs tillstånd för att

 1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller

 2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

Det krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än som avses i första stycket.

En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommunala nämnden. Ansökan prövas dock av generalläkaren i de fall generalläkaren utövar tillsyn över anläggningen.

En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Särskilda bestämmelser om täkter

Tillsynsmyndigheten ska besluta att en täkt är avslutad, om verksamhetsutövaren begär det och det område där verksamheten har bedrivits har efterbehandlats på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas även om inte hela området har efterbehandlats, om det område som återstår att efterbehandla inte är större än 1 hektar och det på detta område inte bedrivs någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt denna förordning.

3) I fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till denna förordning har angetts med EU-koden 85/337-1 eller 85/337-2 ska den myndighet som handlägger anmälningsärendet särskilt beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas.

3)

Senaste lydelse av tidigare 24 a § 2003:1052.

En miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken ska innehålla uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer samt de uppgifter i övrigt som framgår av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av 47 a §.

Naturvårdsverket får

 1. i fråga om verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt bilagan, meddela föreskrifter om att det i en miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken ska lämnas sådana uppgifter om utsläpp och överföringar av föroreningar som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/ 2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG 4) ,

  4)

  EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

 2. meddela föreskrifter om att en miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken ska innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i andra avseenden än vad som omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut liksom av andra uppgifter som är relaterade till balkens tillämpningsområde och mål, och

 3. meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport ska redovisas.

Naturvårdverket är den behöriga myndighet som avses i förordning (EG) nr 166/2006.

Bilaga5)

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 §.

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning har följande innebörd.

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.

B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den kommunala nämnden.

e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer av ett EG-direktiv.

De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siffror och ett snedstreck anger den eller de EG-rättsakter som har relevans för tillstånds- eller anmälningsplikten (EU-koder). EU-koderna har följande innebörd.

75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG,

 

 

 

 

 
 
 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.

 
 
 
 

Berg, naturgrus och andra jordarter

 

B

 

e

 

85/337-2

 

10.10 Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte

 

 

 

 

 

 
 
 

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.

 

C

 
 
 

20.90 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar

 
 
 
 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller

 

 

 

 

 

B

 

e

 

85/337-2

 

24.50 Anläggning för tillverkning i industriell skala

 
 
 
 

1. genom biosyntetiska reaktioner av

 
 
 
 

a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,

 
 
 
 

b) organiska syror, eller

 
 
 
 

c) biopolymerer, eller

 
 
 
 

2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

 

B

 

e

 

85/337-1 96/61

 

24.60 Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen.

 

 

 

 

 

 
 
 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

24.80 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".

 
 
 
 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.81 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

 

C

 

e

 
 

24.90 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.100 Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

24.110 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

 
 
 
 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,

 
 
 
 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,

 
 
 
 

3. sprängämnen,

 
 
 
 

4. pyrotekniska artiklar, eller

 
 
 
 

5. ammunition.

 
 
 
 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

 
 
 
 

1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen, "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig",

 
 
 
 

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,

 
 
 
 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,

 
 
 
 

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller

 
 
 
 

5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.120 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

 
 
 
 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,

 
 
 
 

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,

 
 
 
 

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,

 
 
 
 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller

 
 
 
 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110.

 
 
 
 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.130 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka

 
 
 
 

1. sprängämnen,

 
 
 
 

2. pyrotekniska artiklar,

 
 
 
 

3. ammunition,

 
 
 
 

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,

 
 
 
 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller

 
 
 
 

6. andra kemiska produkter.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.140 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).

 

 

 

 

 

 
 
 

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

 

C

 
 
 

26.160 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100 eller 90.110.

 
 
 
 

STÅL OCH METALL

 

 

 

 

 

 
 
 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70.

 

A

 

e

 

85/337-2

 

27.90 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.

 
 
 
 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

 

 

 

 

 

 
 
 

Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning.

 

B

 

e

 

99/13

 

39.20 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas

 
 
 
 

1. med mer än 25 ton per kalenderår i

 
 
 
 

a) rulloffset med heatsetfärg,

 
 
 
 

b) djuptryck av publikationer,

 
 
 
 

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,

 
 
 
 

d) ytrengöring,

 
 
 
 

e) fordonslackering,

 
 
 
 

f) bandlackering,

 
 
 
 

g) beläggning av lindningstråd,

 
 
 
 

h) beläggning av träytor,

 
 
 
 

i) träimpregnering,

 
 
 
 

j) läderbeläggning,

 
 
 
 

k) skotillverkning,

 
 
 
 

l) laminering av trä eller plast,

 
 
 
 

m) limbeläggning,

 
 
 
 

n) annan beläggning,

 
 
 
 

o) omvandling av gummi, eller

 
 
 
 

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja,

 
 
 
 

2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller

 
 
 
 

3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

 
 
 
 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

 

C

 

e

 

99/13

 

39.30 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med

 
 
 
 

1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,

 
 
 
 

2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,

 
 
 
 

3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",

 
 
 
 

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

 
 
 
 

5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,

 
 
 
 

6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,

 
 
 
 

7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,

 
 
 
 

8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,

 
 
 
 

9. mer än 10 ton i läderbeläggning,

 
 
 
 

10. mer än 5 ton i skotillverkning,

 
 
 
 

11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,

 
 
 
 

12. mer än 5 ton i limbeläggning,

 
 
 
 

13. mer än 5 ton i annan beläggning,

 
 
 
 

14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller

 
 
 
 

15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.

 
 
 
 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

 
 
 
 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

 

B

 
 
 

39.40 Anläggning där det per kalenderår förbrukas

 

 

 

 

 

 
 
 

LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.

 

B

 

e

 

85/337-1

 

39.60 Anläggning för lagring eller hantering av

 
 

85/337-2

 
 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,

 
 
 
 

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, eller

 
 
 
 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

39.70 Anläggning för lagring av

 
 
 
 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,

 
 
 
 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om

 
 
 
 

a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och

 
 
 
 

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller

 
 
 
 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

39.80 Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60.

 

 

 

 

 

 
 
 

TANKRENGÖRING

 

B

 
 
 

74.10 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".

 

C

 
 
 

74.20 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.

 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:690

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

2. Bestämmelser i denna förordning som jämförda med äldre bestämmelser innebär mindre stränga krav för en verksamhet ska tillämpas från och med den 30 juni 2008.

3. I fråga om verksamheter som har påbörjats före den 1 augusti 2008 och som inte har tillstånd enligt 5 § och som inte heller har behövt söka tillstånd förrän den 30 juni 2008 gäller följande. Om denna förordning jämförd med äldre bestämmelser innebär att en verksamhet blir anmälningspliktig i stället för tillståndspliktig får verksamheten bedrivas utan att anmälan har gjorts till och med den 31 december 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamhetsutövaren har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 31 december 2008 och tillsynsmyndigheten inte beslutar något annat.

4. Om denna förordning jämförd med äldre bestämmelser innebär strängare krav i fråga om anmälningsplikt för en verksamhet som har påbörjats före den 1 augusti 2008, får verksamheten fortsätta att bedrivas utan att anmälan har gjorts till och med den 31 december 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamhetsutövaren har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 31 december 2008 och tillsynsmyndigheten inte beslutar något annat.

5. Om denna förordning jämförd med äldre bestämmelser innebär strängare krav i fråga om tillståndsplikt för en verksamhet som har påbörjats före den 1 augusti 2008, får verksamheten fortsätta att bedrivas utan tillstånd till och med den 31 december 2008. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamhetsutövaren har lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2008 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

6. Det som sägs i punkterna 3–5 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

7. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som har inletts före den 1 augusti 2008. Bestämmelserna i 6 b § får dock tillämpas även på ärenden som har inletts före den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)