Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:727

Utkom från trycket den 29 juli 2008
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 17 juli 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan1) till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse 2007:1373.

Bilaga2)

01/80: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar3) , senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG4) ,

3)

EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).

4)

EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

02/96: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)5) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG6) ,

5)

EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

6)

EUT L 345, 31.12.2003, s. 106 (Celex 32003L0108).

06/12: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall7) , och

7)

EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 (Celex 32006L0012).

06/21: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG8) .

8)

EGT L 102, 11.4.2006, s. 15 (Celex 32006L0021).

 
 

Uppläggning

 

B e

 

99/31

06/12

 

90.270 Uppläggning av muddermassa

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller

2. i större mängd än 1 000 ton.

 

C e

 

99/31

06/12

06/21

 

90.280 Uppläggning av

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

 
 
 

Deponering

 

A e

 

85/337-2

96/61

99/31

06/12

06/21

 

90.290 Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

 

B e

 

85/337-2

96/61

99/31

06/12

06/21

 

90.300 Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.

 

B e

 

85/337-1

91/689

99/31

06/12

06/21

 

90.310 Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

 

A e

 

85/337-1

91/689

96/61

99/31

06/12

06/21

 

90.320 Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.

 

B e

 

85/337-1

91/689

96/61

99/31

06/12

06/21

 

90.330 Anläggning för deponering av farligt avfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.

 

B e

 

85/337-1

91/689

99/31

06/12

06/21

 

90.340 Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330.

 
 
 

Riskanläggning för utvinningsavfall

 

B e

 

06/21

 

90.345 Riskanläggning enligt 5 § förordningen (2008:722) om utvinningsavfall.

 
 
 

Annan återvinning eller bortskaffande

 

A e

 

85/337-1

91/689

96/59

00/76

06/12

06/21

 

90.350 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.370.

 

B e

 

85/337-1

85/337-2

91/689

96/59

00/76

06/12

06/21

 

90.360 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320–90.340, 90.350 eller 90.370.

 

C e

 

85/337-1

85/337-2

91/689

96/59

06/12

06/21

 

90.370 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om

1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.300–90.340.

 

C e

 

91/689

06/12

06/21

 

90.375 Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.

 

B e

 

91/689

06/12

06/21

 

90.380 Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.

 

C e

 

91/689

06/12

06/21

 

90.390 Anläggning för behandling av farligt avfall, om

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och

2. behandlingen leder till materialåtervinning.

 

B e

 

85/337-1

91/689

00/76

06/12

 

90.400 Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.

 

A e

 

06/12

06/21

 

90.410 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370 eller 90.375.

 

B e

 

06/12

06/21

 

90.420 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410.

 

C e

 

06/12

06/21

 

90.430 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.

 

A e

 

85/337-1

91/689

96/59

00/76

06/12

06/21

 

90.440 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119–90.140, 90.180–90.220, 90.240–90.280 eller 90.320–90.400.

 

B e

 

85/337-1

91/689

96/59

00/76

06/12

06/21

 

90.450 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. förorenade uppgrävda massor, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119–90.140, 90.180–90.220, 90.240–90.280, 90.320–90.400 eller 90.440.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:727

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008 och tillämpas på verksamheter som inte är i drift eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken detta datum.

2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Camilla Adolfsson
(Miljödepartementet)