Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:831

Utkom från trycket den 11 november 2008
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 30 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i miljöbalken ska införas en ny paragraf, 7 kap. 32 §, och närmast före 7 kap. 32 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8.

Skydd av områden i Sveriges ekonomiska zon

Bestämmelserna i denna balk om sådana särskilda skyddade områden som avses i 27 § första stycket 1 och 2 ska tillämpas även i Sveriges ekonomiska zon. Om ett sådant område finns i den ekonomiska zonen, ska det som i 29 b § första stycket sägs om länsstyrelsen gälla länsstyrelsen i det län där Sveriges sjöterritorium är närmast det berörda området.

Bestämmelser om hänsyn till folkrättsliga grundsatser finns i 10 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:831

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)