Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:984

Utkom från trycket den 2 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 11 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) För verksamheter och åtgärder med utsläpp till mark, luft, ytvatten eller grundvatten som omfattas av tillståndsplikt enligt avdelning 1 eller 4 i bilagan, ska man vid bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt beakta om det i utsläppen förekommer ämnen som anges i avdelning 5 i bilagan.

1)

Senaste lydelse 2008:690.

Bilaga2)

AVDELNING 5

VERKSAMHETER MED UTSLÄPP AV FARLIGA ÄMNEN

Förorenande ämnen som särskilt ska beaktas enligt 11 a § denna förordning

Förorenande ämnen vid utsläpp som direkt eller indirekt kan förorena luft

– Svaveldioxider och andra svavelföreningar

– Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner

Förorenande ämnen vid utsläpp som direkt eller indirekt kan förorena ytvatten eller grundvatten

– Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:984

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)