Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1032

Utkom från trycket den 5 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 12, 32 och 34 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska ha följande lydelse.

Tillsynsmyndigheten får inom sitt tillsynsområde meddela de ytterligare föreskrifter om skyddsåtgärder som behövs vid innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

Tillsynsmyndigheten ska samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Gentekniknämnden innan den meddelar föreskrifter om transport av genetiskt modifierade organismer eller som annars avser åtgärder till skydd för miljön eller för människor utanför de anläggningar där verksamheter med genetiskt modifierade organismer bedrivs.

Vid handläggning av ärenden om beredskapsplaner och föreskrifter om sådana planer, ska tillsynsmyndigheterna samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tillsynsmyndigheterna ska underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om de beredskapsplaner som upprättas.

1) Om det i en verksamhet med användning av genetiskt modifierade organismer inträffar en olycka ska tillsynsmyndigheten

1)

Senaste lydelse 2008:52.

  1. se till att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas,

  2. omedelbart varna de medlemsstater i Europeiska unionen som kan påverkas av olyckan,

  3. om möjligt samla in de uppgifter som är nödvändiga för en fullständig analys av olyckan, och

  4. utfärda de rekommendationer som behövs för att förebygga liknande olyckor i framtiden och begränsa sådana olyckors effekter.

Om det finns en omedelbar allvarlig fara för miljön eller för människor utanför de anläggningar där verksamheterna bedrivs, ska tillsynsmyndigheten genast underrätta den kommunala organisationen för räddningstjänst och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1032

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)