Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1199

Utkom från trycket den 12 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 4, 6, 7 och 1116 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening1) ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".

1)

Senaste lydelse av

4 § 2008:50

7 § 2004:681

11 § 2004:681

12 § 2008:50

13 § 2006:321

14 § 2004:681

16 § 2006:321.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1199

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)