Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Utkom från trycket den 19 december 2008
utfärdad den 11 december 2008.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera

  1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen (tillsynsavgift), och

  2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet (Energimyndigheten) som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen (försörjningstrygghetsavgift).

SFS 2018:1566

Denna förordning är meddelad med stöd av

SFS 2015:297

Med undre värmevärde avses i denna förordning den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av 1 normalkubikmeter gas efter värmning eller kylning till temperaturen 25 grader Celsius och under ett tryck om 1,01325 bar (a) samt luftöverskott av samma temperatur och tryck som naturgasen, samt med förbränningsprodukterna kylda till 25 grader Celsius och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).

SFS 2015:297

Avgift enligt denna förordning ska betalas av den som innehar en naturgasledning och som överför naturgas i en uttagspunkt.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift.

SFS 2015:297

Beräkning av avgifter

Avgiften ska beräknas på den samlade energimängden i den naturgas som den som innehar en naturgasledning överför i uttagspunkter på naturgasledningen.

SFS 2015:297

[Upphävd g. F (2015:297).]

SFS 2015:297

[Upphävd g. F (2015:297).]

SFS 2015:297

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den tillsynsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle.

Tillsynsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde.

SFS 2015:297

Försörjningstrygghetsavgift

Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle.

SFS 2012:277

Försörjningstrygghetsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde.

SFS 2015:297

Rapportering

Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en månad efter utgången av varje kalenderkvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera energimängden i den naturgas som överförts i uttagspunkterna angivet i kilowattimmar undre värmevärde.

Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas enligt första stycket till Energimyndigheten.

SFS 2015:297

Betalning

Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska efter debitering betala avgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal.

Bemyndigande

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur överföring av naturgas ska rapporteras.

SFS 2012:277

Överklagande

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:1039

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1330

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2009, då förordningen (2000:672) om naturgasavgift ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.

3. Vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 10 § första stycket ska den avgiftsskyldige när det gäller första kvartalet 2009 lämna särskild uppgift om den mängd naturgas som överförts under januari månad.

SFS 2009:859

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2012:277

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2014:346

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2015:297

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2018:1039

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1566

Denna förordning träder i kraft d. 8 okt. 2018.