Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1364

Utkom från trycket den 23 december 2008
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg2)

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2)

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av

7 kap. 4 § 2001:1294

7 kap. 5 § 2004:412

7 kap. 6 § 2001:1294

7 kap. 6 a § 2003:366

7 kap. 6 b § 2002:874

9 kap. 1 § 2001:1294

9 kap. 2 § 2001:1294

9 kap. 4 § 1988:437

9 kap. 6 § 1988:437.

dels att i 7 kap. 4, 5, 6–6 b §§ samt 9 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen",

dels att i 9 kap. 1 och 4 §§ ordet "verket" ska bytas ut mot "styrelsen".

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1364

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjöfartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)