Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1364 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartygLagen omtryckt 1983:463.Senaste lydelse av7 kap. 4 § 2001:12947 kap. 5 § 2004:4127 kap. 6 § 2001:12947 kap. 6 a § 2003:3667 kap. 6 b § 2002:8749 kap. 1 § 2001:12949 kap. 2 § 2001:12949 kap. 4 § 1988:4379 kap. 6 § 1988:437. dels att i 7 kap. 4, 5, 6–6 b §§ samt 9 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att i 9 kap. 1 och 4 §§ ordet "verket" ska bytas ut mot "styrelsen".Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjöfartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)