Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:293

Utkom från trycket den 21 april 2009
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 8 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 7 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:110, bet. 2008/09:CU18, rskr. 2008/09:210.

Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om

  1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse, och

  2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:293

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)