Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:309

Utkom från trycket den 28 april 2009
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i smittskyddslagen (2004:168) ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 a §, samt närmast före 2 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

Veterinärs anmälningsskyldighet

En veterinär ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:309

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)