Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:498

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 7 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2) När muntlig förhandling hålls i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § ska länsrätten höra lämplig sakkunnig, om det inte är uppenbart obehövligt.

2)

Senaste lydelse 2007:251.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen ska för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 15 §§ eller 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om den smittade som behövs för en sakkunnigs uppdrag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:498

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)