Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:840

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 3 och 5 §§ samt 8 kap. 3 och 57 §§ smittskyddslagen (2004:168)2) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av

8 kap. 5 § 2004:877

8 kap. 7 § 2007:251.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:840

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)