Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:909 Utkom från trycket den 28 juli 2009Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier;utfärdad den 16 juli 2009.Regeringen föreskriver att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska ha följande lydelse.2. Om det finns medel som har betalats in till Naturvårdsverket enligt den upphävda förordningen, får medlen användas förersättning till den som enligt 14 § denna förordning har samlat in och fått kostnader för att sortera, återvinna eller bortskaffa batterier som innehåller bly, kadmium eller kvicksilver och som kan antas ha släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009,ersättning till den som har fått kostnader för bortskaffande av kvicksilver från batterier som kan antas ha släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009,återbetalning av avgifter för batterier som har förts ut från Sverige, om batterierna har släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009, ochatt betala Naturvårdsverkets kostnader för prövning av frågor om utbetalning av medlen.Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2009.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENAnders Lillienau(Miljödepartementet)