Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1168

Utkom från trycket den 1 december 2009
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 32 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.

Vad som sägs i 31 § första stycket gäller inte sådana utsläpp av skadliga ämnen från fartyg som regleras genom lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller sådana utsläpp av sediment från fartyg som regleras genom barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1168

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)