Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1210

Utkom från trycket den 1 december 2009
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap.2) miljöbalken ska upphöra att gälla vid utgången av år 2009.

1)

Prop. 2008/09:217, bet. 2009/10:MJU6, rskr. 2009/10:26.

2)

Senaste lydelse av 33 kap. 3 § 2003:781.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)