Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1210 Utkom från trycket den 1 december 2009Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 19 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:217, bet. 2009/10:MJU6, rskr. 2009/10:26. föreskrivs att 33 kap.Senaste lydelse av 33 kap. 3 § 2003:781. miljöbalken ska upphöra att gälla vid utgången av år 2009.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)