Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:50 Utkom från trycket den 16 februari 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.;utfärdad den 4 februari 2010.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123). i fråga om förordningen (2007:19) om PCB m.m. dels att 29 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.15 a §15 a §I ett ärende om tillstånd enligt 15 § ska Naturvårdsverket besluta i ärendet inom sex månader från det att en fullständig ansökan kom in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än två månader utöver de ursprungliga sex månaderna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.29 §29 §I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 15 a § får inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till Naturvårdsverket efter ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)