Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:79 Utkom från trycket den 2 mars 2010Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier;utfärdad den 18 februari 2010.Regeringen föreskriverJfr kommissionens beslut 2009/603/EG av den 5 augusti 2009 om fastställande av registreringskrav för producenter av batterier och ackumulatorer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (EUT L 206, 8.8.2009, s. 13, Celex 32009D0603). att 12 och 21 §§ förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska ha följande lydelse.12 §12 §Innan en producent släpper ut batterier på marknaden ska producenten göra en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla uppgifter omproducentens namn, postadress, e-postadress, webbadress, telefonnummer, faxnummer, kontaktperson och de eventuella varumärken som producenten använder i Sverige,producentens person- eller organisationsnummer eller, om ett sådant inte finns, producentens svenska eller europeiska skattenummer,vilken typ av batterier som producenten släpper ut på marknaden (bärbara batterier, industribatterier eller bilbatterier),vilket eller vilka insamlingssystem för batterierna som producenten avser att använda sig av, ochen försäkran om att de lämnade uppgifterna är riktiga.Om en uppgift som lämnas enligt första stycket ändras, ska producenten lämna uppgift om detta till Naturvårdsverket inom en månad. Om en producent upphör att vara producent i Sverige ska producenten underrätta Naturvårdsverket om detta.21 §21 §En producent ska senast den 31 mars varje år redovisa till Naturvårdsverketde typer och mängder batterier som producenten har släppt ut på marknaden i Sverige,den mängd batterier som har samlats in i insamlingssystem enligt 16 § och återvunnits eller bortskaffats eller förts ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande,i vilken grad hanteringen av batterier når målen för särskilt omhändertagande och återvinning i 8 §, ochhur producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.Första stycket 4 gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§.I fråga om uppgifter om återvinning eller bortskaffande som har skett utanför Europeiska unionen ska producenten kunna visa att batterierna har hanterats på ett sätt som motsvarar kraven i batteridirektivet.Rapporteringen enligt första stycket får samordnas med rapportering som sker enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar.1. Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2010.2. I fråga om uppgifter som avser 2009 får redovisning enligt 21 § ske senast den 30 juni 2010.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)