Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:334

Utkom från trycket den 19 maj 2010
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:126, bet. 2009/10:SoU16, rskr. 2009/10:236.

Bilaga 12)

Allmänfarliga sjukdomar

– campylobacterinfektion

– difteri

– fågelinfluensa (H5N1)

– infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)

– giardiainfektion

– gonorré

– hepatit A-E

– hivinfektion

– infektion med HTLV I eller II

– klamydiainfektion

– kolera

– infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

– mjältbrand

– paratyfoidfeber

– pest

– infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G

– polio

– rabies

– salmonellainfektion

– shigellainfektion

– smittkoppor

– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

– syfilis

– tuberkulos

– tyfoidfeber

– virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:334

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)