Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:335

Utkom från trycket den 19 maj 2010
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);
utfärdad den 6 maj 2010.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.

Bilaga 11)

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar

– infektion med atypiska mykobakterier

– botulism

– brucellos

– infektion med cryptosporidium

– denguefeber

– echinokockinfektion

– infektion med entamöba histolytica

– infektion med enterobacteriacae som producerar ESBL (extended spectrum betalactamase)

– gula febern

– invasiv infektion ß-hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)

– invasiv infektion med haemophilus influenzae

– harpest (tularemi)

– influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009

– kikhosta

– legionellainfektion

– leptospirainfektion

– listeriainfektion

– malaria

– invasiv meningokockinfektion

– mässling

– papegojsjuka

– invasiv pneumokockinfektion

– påssjuka

– röda hund

– sorkfeber (nephropathia epidemica)

– stelkramp

– trikinos

– Q-feber

– infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

– vibrioinfektion exkl. kolera

– viral meningoencefalit

– yersiniainfektion

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:335

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)