Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:504

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 7 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2) I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande områden gäller 26 § väglagen (1971:948).

2)

Senaste lydelse 2007:218.

I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljövärdighet gäller 1 kap. 7 § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500).

I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall 23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:504

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)