Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:672

Utkom från trycket den 28 juni 2010
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

Socialstyrelsen har tillsyn över smittskyddet i landet. Vid tillsynen enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 2028 §§ och 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:672

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)