Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:939

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

1)

Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

dels att i 9 och 22 §§ ordet "miljödomstol" ska bytas ut mot ordet "mark- och miljödomstol",

dels att 25 § ska ha följande lydelse.

25 §

2) En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Beslut som fattats av länsstyrelsen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får överklagas hos mark- och miljödomstol enligt 21 kap. 1 § andra stycket miljöbalken.

2)

Senaste lydelse 2008:1404.

Beslut om tillsynsprogram får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:939

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)