Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:942

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 2 kap. 17 § naturgaslagen (2005:403) ordet "fastighetsdomstol" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol".

1)

Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:942

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)