Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:945

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om miljöbalken

1)

Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.

dels att rubriken närmast före 17 kap. 6 § ska lyda "Förutsättningar för tillåtlighet",

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 17 kap. 6 a §, av följande lydelse.

Regeringen får tillåta en ny kärnkraftsreaktor endast om den nya reaktorn är avsedd att

  1. ersätta en kärnkraftsreaktor som efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi och som kommer att vara permanent avstängd när den nya reaktorn tas i kommersiell drift, och

  2. uppföras på en plats där en kärnkraftsreaktor efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi.

Med en permanent avstängd kärnkraftsreaktor avses detsamma som i 2 § 4 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:945

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Magnus Blücher
(Miljödepartementet)