Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:945 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359. föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att rubriken närmast före 17 kap. 6 § ska lyda "Förutsättningar för tillåtlighet", dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 17 kap. 6 a §, av följande lydelse.17 kap.6 a §6 a §Regeringen får tillåta en ny kärnkraftsreaktor endast om den nya reaktorn är avsedd attersätta en kärnkraftsreaktor som efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi och som kommer att vara permanent avstängd när den nya reaktorn tas i kommersiell drift, ochuppföras på en plats där en kärnkraftsreaktor efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi.Med en permanent avstängd kärnkraftsreaktor avses detsamma som i 2 § 4 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)