Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:953

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att 31, 32, 40, 47 a och 50 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 3 a, 20 d–20 g och 31 a §§, av följande lydelse.

Med miljörapport avses i denna förordning en miljörapport enligt 26 kap. 20 § första stycket miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 26 kap. 20 § andra eller tredje stycket miljöbalken.

Om tillsynsmyndigheten får kännedom om att en täktverksamhet som är tillståndspliktig enligt denna förordning bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten, ska myndigheten underrätta Skatteverket om vem som bedriver verksamheten.

Länsstyrelsen får förelägga den som ansöker om tillstånd till täkt enligt denna förordning att lägga fram en utredning som belyser behovet av täkten samt en täktplan av den omfattning som behövs.

Om föreläggandet inte följs, får länsstyrelsen avvisa ansökan. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Om länsstyrelsen överväger att meddela föreskrifter om skydd för grundvattnet enligt 7 kap. 22 § miljöbalken för ett område som avses med en ansökan om tillstånd till täkt enligt denna förordning, får frågan om tillstånd prövas först när frågan om skyddet för grundvattnet har avgjorts. Länsstyrelsen får dock pröva frågan om tillstånd omedelbart, om det finns särskilda skäl.

Den som ger, vägrar, ändrar eller upphäver ett tillstånd till täkt enligt denna förordning ska snarast skicka beslutet till Naturvårdsverket och till kommunen. Beslutet ska också skickas till väghållningsmyndigheten och till lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart att myndigheten inte behöver få information om beslutet.

1) En miljörapport ska innehålla

1)

Senaste lydelse 2008:690.

 1. uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer, och

 2. de uppgifter i övrigt som följer av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av 47 a §.

I fråga om en anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter enligt verksamhetsbeskrivning 10.50 i bilagan ska verksamhetsutövaren i en miljörapport lämna uppgifter om produktionen, om länsstyrelsen begär det. Utöver det som följer av 31 § ska en sådan rapport innehålla uppgifter om produktionen i fråga om naturgrus, morän och berg.

Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt denna förordning bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.

2) Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun, får kommunen meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2006:845.

 1. tomgångskörning med motordrivna fordon,

 2. spridande av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område,

 3. inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett,

 4. hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilken livsmedelslagen (2006:804) inte tillämpas,

 5. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter,

 6. tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden,

 7. skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen,

 8. tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område,

 9. bränning av halm på åkermark, och

 10. luftvärmepumpar.

Om det i en kommun förekommer camping i betydande omfattning, får kommunen meddela föreskrifter för eller förbjuda sådan camping inom särskilt utsatta områden om det behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

Kommunen får i ett enskilt fall meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

3) Naturvårdsverket får

3)

Senaste lydelse 2008:690.

 1. i fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt eller av ett föreläggande att ansöka om tillstånd enligt denna förordning, meddela föreskrifter om att en miljörapport ska innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i andra avseenden än vad som omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut liksom av andra uppgifter som är relaterade till miljöbalkens tillämpningsområde och mål,

 2. i fråga om verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt bilagan, meddela föreskrifter om att det i en miljörapport ska lämnas sådana uppgifter om utsläpp och överföringar av föroreningar som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG4)

  4)

  EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

  ,

 3. meddela föreskrifter om vilka uppgifter om produktionen av naturgrus, morän och berg som en miljörapport enligt 31 a § ska innehålla, och

 4. meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport ska redovisas.

I 18 kap. 1 §, 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Ett beslut av länsstyrelse eller kommun att enligt 24 kap. 7 § miljöbalken självmant ta upp en fråga om omprövning av en verksamhet får inte överklagas.

Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om täkter enligt denna förordning.

Bilaga5)

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 § denna förordning.

 

 

 

 

C

 
 
 

28.40 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

 
 
 
 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

 
 
 
 

1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller

 
 
 
 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.

 

B

 
 
 

28.50 Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.

 
 
 
 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

 

 

 

 

 

C

 

e

 

85/337-2

 

40.60 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

 
 
 
 

1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas, eller

 
 
 
 

2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.

 
 
 
 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

 
 
 
 

1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller

 
 
 
 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

 

 

 

 

 

 
 
 

Långtidslagring, djupförvar

 

A

 

e

 

85/337-1

91/689

96/61

99/31

06/12

 

90.455 Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.

 
 
 
 

Radioaktivt avfall

 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:953

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Magnus Blücher
(Miljödepartementet)