Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:963

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.;
utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:19) om PCB m.m.

dels att 2, 7, 17, 18 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b §§, av följande lydelse.

2 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om motsvarande bestämmelser inte redan följer av

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG1) ,

  1)

  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

 2. artikel 67 och bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG2) ,

  2)

  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier3) , eller

  3)

  EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689).

 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall4) .

  4)

  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

7 §

En PCB-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för användning eller återanvändas.

En PCB-vara får inte importeras från eller exporteras till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta hur en vara som importerats i strid mot denna förordning ska hanteras.

En PCB-vara som ska användas för laboratorieforskning eller som referensstandard får undantas från förbuden i första och andra styckena.

17 §

Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1–5 uppgår till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast

 1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3,

 2. den 30 juni 2016, om

  a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973,

  b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973, eller

  c) massan har använts inomhus, eller

 3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

17 a §

Den som äger en byggnad eller anläggning som innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa där halten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1–5 uppgår till 0,0050–0,0500 viktprocent (50–500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

17 b §

Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om

 1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,

 2. massan sitter mycket svåråtkomligt,

 3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller

 4. det finns andra särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första stycket förelägga byggnadens eller anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i föreläggandet. Myndigheten ska skicka föreläggandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken.

18 §

Innan en åtgärd enligt 17, 17 a eller 17 b § vidtas ska ägaren anmäla åtgärden till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma åtgärdens effekt på människors hälsa och miljön. Anmälan ska göras senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

25 §

Den som innehar en PCB-vara ska se till att den är tydligt märkt med uppgift om att den innehåller en PCB-produkt. Märkningen ska finnas

 1. direkt på varan, och

 2. direkt på varans förpackning eller annat emballage som varan är förpackad i, eller

 3. om märkning enligt 1 och 2 inte är möjlig med hänsyn till det praktiska genomförandet eller kostnaderna för märkningen, i sådan anslutning till varan att märkningen är väl synlig för den som ska reparera, byta ut eller avlägsna varan.

Om en PCB-vara omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska även dörrarna till den lokal där utrustningen förvaras vara märkta med uppgift att det där finns en PCB-produkt.

Första och andra styckena gäller inte fogmassa eller halkskyddad golvmassa som har använts i byggnader eller anläggningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:963

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Magnus Blücher
(Miljödepartementet)