Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1112

Utkom från trycket den 21 september 2010
Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön;
utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska införas en ny paragraf, 1 kap. 8 a §, av följande lydelse.

Naturvårdsverket ska ge vägledning till tillsynsmyndigheterna och bistå dem i deras bedömningar av risker för miljön enligt 8 § och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder1) .

1)

EUT L 268, 18.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1829).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)