Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1190

Utkom från trycket den 23 november 2010
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 5 och 36 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska ha följande lydelse.

1) Bestämmelserna i 7–34 §§ gäller inte förvaring, odling, transport, destruktion, bortskaffande eller användning av genetiskt modifierade organismer som har släppts ut på marknaden i enlighet med

1)

Senaste lydelse 2002:1087.

  1. rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, senast ändrat genom direktiv 97/35/EG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG,

  2. annan EU-lagstiftning som innehåller föreskrifter om en särskild miljöriskbedömning som liknar den som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG,

  3. förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer eller förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Undantagsbestämmelserna i första stycket får inte tillämpas om den inneslutna användningen avviker från villkor för tillstånd att släppa ut organismerna på marknaden.

2) Arbetsmiljöverket ska fullgöra den rapportering till Europeiska kommissionen som avses i artikel 18 i direktiv 90/219/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/81/EG.

2)

Senaste lydelse 2000:968.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1190

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)