Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1228

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2) Vattenföroreningsavgiften ska bestämmas med hänsyn till utsläppets omfattning samt fartygets storlek (bruttodräktighet) enligt följande tabell.

2)

Senaste lydelse 2001:1294.

Med bruttodräktighet avses det bruttodräktighetstal som anges i det för fartyget gällande mätbrevet. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när utsläppet inträffade.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1228

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)