Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1273

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 3, 5 och 8 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11: SfU4, rskr. 2010/11:7.

3 §

För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhör

 • klass 1: 0,5 promille av prisbasbeloppet,

 • klass 2: 1 promille av prisbasbeloppet,

 • klass 3: 1,5 promille av prisbasbeloppet,

 • klass 4: 2 promille av prisbasbeloppet.

För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhör

 • klass 1: 5 procent av prisbasbeloppet,

 • klass 2: 10 procent av prisbasbeloppet,

 • klass 3: 15 procent av prisbasbeloppet,

 • klass 4: 20 procent av prisbasbeloppet.

Med prisbasbeloppet avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år som avgiften avser.

Vid inplacering i avgiftsklass ska det tas hänsyn till de mindre eller större förändringar i vattenförhållandena samt de mindre eller större olägenheter eller fördelar för bygden som vattenverksamheten eller anläggningar för denna medför.

5 §

2) Miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften kan fastställas som en engångsavgift eller som en årlig avgift.

2)

Senaste lydelse 2005:582.

Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då avgiften ska betalas och prisbasbeloppet för det år då avgiften fastställdes.

8 §

3) För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhör

3)

Senaste lydelse 2005:582.

 • klass 1: 0,05 promille av prisbasbeloppet,

 • klass 2: 0,1 promille av prisbasbeloppet,

 • klass 3: 0,15 promille av prisbasbeloppet,

 • klass 4: 0,2 promille av prisbasbeloppet.

För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhör

 • klass 1: 1 procent av prisbasbeloppet,

 • klass 2: 5 procent av prisbasbeloppet,

 • klass 3: 10 procent av prisbasbeloppet,

 • klass 4: 15 procent av prisbasbeloppet.

Med prisbasbeloppet avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år som avgiften avser.

  Vid inplacering i avgiftsklass ska hänsyn tas till

 • den omfattning i vilken fisk och fiske förekommer i det vattenområde som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna,

 • den utsträckning i vilken vattenförhållandena och fisket påverkas av vattenverksamheten eller anläggningar för denna, och

 • omfattningen av de förpliktelser som verksamhetsutövaren har ålagts enligt 5 § eller i villkor eller förelägganden enligt 11 kap. 8 § miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1273

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)