Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1274

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (2010:937) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:937) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

Mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften kan fastställas som en engångsavgift eller som en årlig avgift.

Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då avgiften ska betalas och prisbasbeloppet för det år då avgiften fastställdes.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)