Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1321

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

  1. den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,

  2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2)

    2)

    EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

    , samt

  3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1321

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3) .

3)

EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)