Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1329

Utkom från trycket den 30 november 2010
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

 

 

AVDELNING 1

 
 

 

 

 

Kärnkraft

 

A e 85/337-1

 

40.30 Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.

 
 

Förbränning

 

 

 

 

RIVNING M.M.

 

A e 85/337-1

 

45.10 Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.

 
 

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1329

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)