Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1541

Utkom från trycket den 10 december 2010
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 6 och 11 §§ miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser ordförande, anställer vikarie för miljöråd samt förordnar sakkunniga ledamöter i miljödomstol. I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av miljöråd.

För fullgörande av Svea hovrätts uppgifter som Miljööverdomstol ska det, förutom lagfarna domare, finnas miljöråd. Dessa ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av miljöfrågor. I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av miljöråd. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer anställer vikarie för miljöråd.

Miljööverdomstolen är domför med fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna. Om en av de lagfarna ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling har påbörjats är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta.

Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd ska Miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett miljöråd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna ledamöterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1541

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)