Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1558

Utkom från trycket den 14 december 2010
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 8 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter till staten för

  1. tillsyn,

  2. provning och granskning av material och utrustning till fartyg, och

  3. ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1558

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)