Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1558 Utkom från trycket den 14 december 2010Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;utfärdad den 3 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59. föreskrivs att 6 kap. 8 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.6 kap.8 §8 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter till staten förtillsyn,provning och granskning av material och utrustning till fartyg, ochärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)