Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1974

Utkom från trycket den 30 december 2010
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 10 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

Vid delgivning med enskild i mål enligt denna lag får 3438 och 4751 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tilllämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1974

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)