Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:32

Utkom från trycket den 1 februari 2011
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 20 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska ha följande lydelse.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 13 kap. miljöbalken.

1) I denna förordning avses med

1)

Senaste lydelse 2008:52.

  • mikroorganism: varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller icke-cellulär, som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, inbegripet virus, viroider samt cellkulturer av djur och växter,

  • genetiskt modifierad mikroorganism: en mikroorganism vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination,

  • skyddsåtgärd: en inneslutningsåtgärd eller ett försiktighetsmått i övrigt som vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada för människors hälsa eller miljön,

  • tillsynsmyndighet: en myndighet som enligt 2 kap. 4, 12, 13 eller 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) har ansvar för tillsyn i fråga om innesluten användning,

  • F-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön,

  • L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön,

  • R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med måttlig eller hög risk för skador på människors hälsa eller miljön,

  • ny användning: en innesluten användning av genetiskt modifierade organismer i en redan anmäld verksamhet och som jämfört med den anmälda verksamheten på ett inte obetydligt sätt skiljer sig i fråga om vilka genetiskt modifierade organismer som används eller i fråga om metoderna för framställningen eller användningen av organismerna,

  • olycka: varje händelse som innebär ett betydande och oavsiktligt utsläpp av genetiskt modifierade organismer vid innesluten användning och som kan innebära omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa eller för miljön.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:32

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)