Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:194 Utkom från trycket den 22 mars 2011Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier;utfärdad den 10 mars 2011.Regeringen föreskriver att 1 och 21 §§ förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning är meddeladmed stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 14–20 och 32 §§,med stöd av 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 12, 13, 21, 22 och 32 §§,med stöd av 2 § lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier i fråga om 24 och 25 §§, ochi övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.21 §21 § Senaste lydelse 2010:79. En producent ska senast den 31 mars kalenderåret efter försäljningen redovisa till Naturvårdsverketde typer och mängder batterier som producenten har släppt ut på marknaden i Sverige,den mängd batterier som har samlats in i insamlingssystem enligt 16 § och återvunnits eller bortskaffats eller förts ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande,i vilken grad hanteringen av batterier når målen för särskilt omhändertagande och återvinning i 8 §, ochhur producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.Första stycket 4 gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§.I fråga om uppgifter om återvinning eller bortskaffande som har skett utanför Europeiska unionen ska producenten kunna visa att batterierna har hanterats på ett sätt som motsvarar kraven i batteridirektivet.Rapporteringen enligt första stycket får samordnas med rapportering som sker enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar.Denna förordning träder i kraft den 19 april 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)