Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:323

Utkom från trycket den 5 april 2011
Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner;
utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 a, 4 och 1215 §§ lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194.

3 a §

2) Ett dieselbränsle som är avsett att användas i mobila maskiner och som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 45 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan får inte saluföras om det inte uppfyller villkoren för miljöklass 3 enligt 10 § drivmedelslagen (2011:319).

2)

Senaste lydelse 2004:1080.

4 §

3) I fråga om buller och utsläpp av avgaser och andra föroreningar från mobila maskiner får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

3)

Senaste lydelse 2001:1083.

  1. begränsning av buller samt utsläpp av avgaser och andra föroreningar,

  2. motorers utrustning, hållbarhet, funktion, installation eller beskaffenhet i övrigt,

  3. skyldighet att underhålla utrustning som begränsar buller och utsläpp,

  4. skyldighet att använda visst bränsle,

  5. tillsyn och annan kontroll,

  6. krav på EU-typgodkännande och förfarandet vid utfärdande, ändring och återkallelse av sådant godkännande,

  7. krav på försäkran om överensstämmelse med gällande bestämmelser och förfarandet vid bedömning av överensstämmelse, och

  8. krav på märkning.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att särskilda avgifter ska tas ut för prövning för EU-typgodkännande och ansökan om undantag samt tillsyn enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

13 §

4) Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet yrkesmässigt saluför mobila maskiner eller motorer till dessa i strid mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § 1, 2, 6, 7 eller 8. Det sagda gäller dock inte motorer som är EU-typgodkända i en annan stat.

4)

Senaste lydelse 2001:1083.

14 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet förser en motor till en mobil maskin med märke om att den överensstämmer med ett EU-typgodkännande trots att så inte är fallet.

15 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet ändrar eller gör ingrepp i utrustning som reglerar avgaser på en EU-typgodkänd motor till en mobil maskin på ett sådant sätt att motorn inte längre uppfyller kraven för det typgodkända utförandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:323

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)