Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Drivmedelsförordning (2011:346)

Utkom från trycket den 12 april 2011
utfärdad den 31 mars 2011.

Denna förordning är meddelad med stöd av

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509).

SFS 2018:1517

Definitioner

Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).

I denna förordning avses med miljöinformation om drivmedel information om ett drivmedels utsläpp av växthusgaser över livscykeln, vilka fossila råvaror eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas ursprungsland.

SFS 2018:1517

Miljöklasser

En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513.

SFS 2017:1298

Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 12–15 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

Trots det som sägs i 6 och 16 §§ drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för att

 1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,

 2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller

 3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.

Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket.

SFS 2012:396

Kvalitetsrapport

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0904

En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen.

SFS 2017:904

Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Utsläppsrapport

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0904

En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret.

SFS 2017:904

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319).

SFS 2017:904

Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om

 1. biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, och

 2. den mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel.

SFS 2017:904

Miljöinformation om drivmedel

Rubriken införd g. SFS2018-1517

Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahåller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som tillhandahålls.

Informationen ska ges i enlighet med de föreskrifter som Statens energimyndighet meddelar med stöd av 13 § första stycket 3 och ska

 1. baseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller lämnats frivilligt,

 2. presenteras i sin helhet på drivmedelsleverantörens webbplats, och

 3. i en deklaration på de anordningar som i verksamheten är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet

  1. presenteras i förkortad form i fråga om uppgifter om utsläpp av växthusgaser och vilka råvaror som ingår i drivmedlet, och

  2. innehålla en hänvisning till webbplatsen.

I deklarationen ska det framgå att informationen avser historiska data om det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som faktiskt erbjuds vid köptillfället.

SFS 2020:210

Drivmedelsleverantören ska tillhandahålla de deklarationer som ska fästas på anordningar för påfyllnad av drivmedel enligt 11 a §.

SFS 2018:1517

Bemyndiganden

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,

 2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,

 3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,

 4. prövning som avses i 4 §,

 5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, och

 6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning.

SFS 2014:538

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantagfrån rapporteringsskyldigheten,

 2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas, och

 3. utformningen av och innehållet i information till konsumenter enligt 11 a § och när informationen ska vara fäst på påfyllnadsanordningen, publicerad på webbplatsen och uppdaterad.

Föreskrifterna enligt första stycket 3 ska i fråga om råvarornas ursprungsland avse uppgifter som är tillgängliga för drivmedelsleverantörerna och innebära att konsumenter ges information om varifrån råvarorna ursprungligen kommer. Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket land som är ursprungsland, ska föreskrifterna innebära att konsumenterna får information om detta.

Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3, ska myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och Transportstyrelsen.

SFS 2019:123

Tillsyn

Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 och 11 a–c §§ denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och

 2. Transportstyrelsen i övrigt.

SFS 2018:1517

Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i drivmedelslagen (2011:319).

SFS 2022:1177

Uppföljning

Rubriken införd g. SFS2018-1517

Statens energimyndighet ska följa upp effekterna av den miljöinformation om drivmedel som ska ges enligt denna förordning.

SFS 2018:1517

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:346

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011 då förordningen (1985:838) om motorbränslen ska upphöra att gälla.

SFS 2012:395

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2014:511

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:538

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2015:564

Denna förordning träder i kraft d. 13 okt. 2015.

SFS 2017:904

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2017.

SFS 2017:1298

Denna förordning träder i kraft d. 9 jan. 2018.

SFS 2018:1517

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020 i fråga om 1, 2 a, 13 och 15 §§ och i övrigt d. 1 okt. 2021.

SFS 2019:123

(Publicerad d. 19 mars 2019.)

SFS 2020:210

(Publicerad d. 4 april 2020.)

SFS 2022:1177

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2022.