Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:392 Utkom från trycket den 19 april 2011Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 7 april 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200. föreskrivs att 7 kap. 18 a § miljöbalken ska ha följande lydelse.7 kap.18 a §18 a § Senaste lydelse 2009:532. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avserbyggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, ellerett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)