Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:392

Utkom från trycket den 19 april 2011
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 18 a § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200.

2) Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser

2)

Senaste lydelse 2009:532.

  1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller

  2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:392

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)