Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:393

Utkom från trycket den 19 april 2011
Lag om ändring i lagen (2010:902) om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om miljöbalken

1)

Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18, rskr. 2010/11:200.

dels att 7 kap. 18 och 18 e §§ i stället för deras lydelse enligt lagen (2010:902) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2010:902) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om

 1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, eller

 2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan och

  a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller

  b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen.

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som

 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,

 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,

 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,

  a) i eller i närheten av tätorter,

  b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,

  c) på Gotland, eller

  d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och

 4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:393

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)