Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:691 Utkom från trycket den 14 juni 2011Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.;utfärdad den 31 maj 2011.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:19) om PCB m.m. dels att 14 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 8 a och 14 a §§, av följande lydelse.8 a §8 a §Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 8 §, om det finns särskilda skäl och dispensen är förenlig med rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)EGT L 243, 24.9.1996, s. 31 (Celex 31996L0059)., ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596)..14 §14 §Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska omgående se till att utrustningen dekontamineras på det sätt som följer av 15 §.14 a §14 a §Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från dekontamineringskravet i 14 §, om det finns särskilda skäl och dispensen är förenlig med rådets direktiv 96/59/EG.Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)