Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:698

Utkom från trycket den 17 juni 2011
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 §.

 

 

B

 

39.40 Anläggning där det per kalenderår förbrukas

 
 

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

 
 

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.

 
 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

 
 

Vid tillämpningen av första stycket ska inte medräknas sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

 
 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

 
 

Tillståndsplikt enligt beskrivningen i första stycket 2 gäller inte sjukhus.

 

C

 

39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas

 
 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

 
 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

 
 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.

 
 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:698

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)