Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:794

Utkom från trycket den 27 juni 2011
Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter;
utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

  2) För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje år rapportera om utsläppen. Rapporten ska

  2)

  Senaste lydelse 2009:1325.

 1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,

 2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/933)

  3)

  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

  och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, och

 3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:794

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)