Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Laponiaförordning (2011:840)

Utkom från trycket den 27 juni 2011
utfärdad den 16 juni 2011.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Med Laponiatjuottjudus avses i denna förordning en ideell förening som har bildats för förvaltning av världsarvet Laponia och som består av samebyarna Báste cearru, Gällivare, Jåhkågasska tjiellde, Luokta-Mávas, Sierri, Sirges, Tuorpon, Udtja och Unna tjerusj samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturvårdsverket, Gällivare kommun och Jokkmokks kommun.

Länsstyrelsen i Norrbottens län får i fråga om världsarvet Laponia överlåta till Laponiatjuottjudus att

 1. förvalta och sköta de nationalparker och naturreservat som ingår i Laponia enligt den skötselplan och de föreskrifter som gäller för parkerna och reservaten samt enligt den förvaltningsplan som i enlighet med Förenta nationernas samarbetsorgan Unescos riktlinjer har tagits fram för Laponia,

 2. utföra rovdjursinventeringar,

 3. sprida kunskap och information om de värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen samt om de nationalparker och naturreservat som ingår i Laponia, och

 4. i enlighet med skötselplanen och förvaltningsplanen

  1. svara för att de byggnader och anläggningar för det rörliga friluftslivet som finns inom Laponia används på ett sätt som är förenligt med ändamålet med Laponia,

  2. underhålla och sköta de delar av fjälledsystemet som finns inom Laponia, och

  3. underhålla, sköta och utveckla anläggningar och byggnader för det rörliga friluftslivet samt övrig verksamhet inom Laponia.

Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får inte överlåtas enligt 3 §.

Om Laponiatjuottjudus har åtagit sig att utföra de uppgifter som anges i 3 §, ska Laponiatjuottjudus årligen till länsstyrelsen redovisa

 1. hur uppgifterna har utförts,

 2. hur förvaltnings- och skötselplanen har uppfyllts,

 3. föreningens förvaltning och räkenskaper, inklusive revisionsberättelsen, och

 4. de behov av utveckling av förvaltningen som har identifierats och förslag på hur dessa behov kan tillgodoses.

Länsstyrelsen ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattning av Laponiatjuottjudus redovisning enligt 5 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:840

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2014.

[Förlängd giltighet t.o.m. d. 30 juni 2026 enl. F 2022:1460.]

SFS 2014:1083

(Utkom d. 23 sept. 2014.)

SFS 2016:1043

(Utkom d. 29 nov. 2016.)

SFS 2018:2043

(Publicerad d. 17 dec. 2018.)

SFS 2022:1460

(Publicerad d. 15 nov. 2022.)